Таможенно-брокерские услуги. Самокопирующиеся бланки.

Услуги таможенного брокера в Полтавском регионе:

все виды услуг таможенного брокера, связанные с таможенным законодательством и таможней в Полтаве и в Полтавской области, есть в наличии все формы бланков, необходимые на таможне, а также помощь в заполнении всех видов таможенных документов.

Телефоны отдела:
+38 095 5758851 (Водафон)
+38 095 4057222 (Водафон)
brokblanki@ukr.net

Главная > Законы > Новые формы ГТД, ...; >ПОЛОЖЕННЯ про митні декларації. Стор.2.ПОЛОЖЕННЯ
про митні декларації.
Стор.2.Періодична митна декларація

21. Періодична митна декларація подається для декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України суднами закордонного плавання, трубопровідним транспортом або лiнiями електропередачі, періодичних друкованих видань та товарів, переміщення яких через митний кордон України планується з періодичністю не рідше ніж два рази протягом строку її дії.

   22. У разі ввезення на митну територію України товарів для отримання дозволу на їх випуск згідно з абзацом третім пункту 25 цього Положення у безперервному виробництві (металургійному, хімічному тощо) разом з періодичною митною декларацією митному органу подається також лист декларанта, в якому зазначаються місце розташування такого виробництва та відомості, що підтверджують необхідність використання цих товарів у такому виробництві.

   23. Пропуск товарів через митний кордон України за періодичною митною декларацією може здійснюватися з моменту її оформлення митним органом протягом строку її дії у межах кількості товарів, зазначеної в періодичній митній декларації.

   24. Товари, що вивозяться за межi митної територiї України за перiодичною митною декларацією (крім товарів, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом або лiнiями електропередачі, та періодичних друкованих видань), можуть бути перемiщенi через митний кордон України у разі:
  пред’явлення митному органу в пунктi пропуску через державний кордон України в паперовій або електронній формі документів (засвідчених у встановленому порядку копій, якщо законодавством не передбачено обов’язкове подання оригiналiв), що свiдчать про дотримання вимог законодавства щодо заходiв нетарифного регулювання (крiм тих, відомості про які зазначались у встановленому порядку в періодичній митній декларації) та про здiйснення передбачених статтею 319 Митного кодексу України необхiдних видiв контролю;
  подання у разi перемiщення товарiв залiзничним і автомобільним транспортом декларантом або уповноваженою ним особою митному органу, зокрема з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій, не пiзнiше нiж через двi доби з дати прийняття товарiв до перевезення реєстру номерiв транспортних засобів та товарно-транспортних документів за формою згідно з додатком 2.
Товари, що вивозяться за межі митної території України за періодичною митною декларацією трубопровідним транспортом або лініями електропередачі, можуть бути переміщені через митний кордон України після оформлення митним органом періодичної митної декларації.

   25. Товари, що ввозяться на митну територію України за періодичною митною декларацією трубопровідним транспортом, можуть бути випущені митним органом після оформлення періодичної митної декларації.
Ввезені на митну територію України за періодичною митною декларацією у міжнародних поштових відправленнях та експрес-відправленнях періодичні друковані видання випускаються митним органом після здiйснення передбачених частиною першою статті 319 Митного кодексу України видiв контролю (крім випадку, визначеного частиною третьою статті 237 Митного кодексу України) на підставі товарно-транспортних і товаросупровідних документів.
Ввезені на митну територію України за періодичною митною декларацією товари для безперервного виробництва (металургійного, хімічного тощо) за зверненням декларанта або уповноваженої ним особи, поданим на паперовому носії у двох примірниках, з дозволу митного органу можуть бути випущені пiсля проведення в установленому порядку митних процедур, пов’язаних з контролем за доставкою таких товарiв, та здiйснення передбачених частиною першою статті 319 Митного кодексу України видiв контролю.
Підтвердженням надання дозволу митного органу на випуск товарів у випадках, зазначених в абзацах другому і третьому цього пункту, є проставлення посадовою особою підрозділу митного оформлення митного органу відбитку штампу “Під митним контролем” на відповідних товарно-транспортних документах, а у випадку, зазначеному в абзаці третьому цього пункту, — на примірниках звернення. Один примірник звернення залишається у митному органі, а другий повертається декларанту або уповноваженій ним особі та є підставою для видачі вантажу. У разі потреби проводиться митний огляд, взяття проб і зразків товарів у встановленому законодавством порядку.
Інші, ніж зазначені у цьому пункті товари, що ввезені на митну територію України за періодичною митною декларацією, можуть бути випущені лише після здійснення у повному обсязі їх митного оформлення відповідно до пункту 26 цього Положення.

   26. До 15 числа місяця, що настає за кожним календарним місяцем переміщення товарів через митний кордон України за періодичною митною декларацією, декларант або уповноважена ним особа зобов’язані:
подати додаткову декларацію із зазначенням точних відомостей про товари, переміщені через митний кордон України за періодичною митною декларацією відповідно до заявленого митного режиму протягом попереднього календарного місяця;
подати передбачені законодавством документи, необхідні для здійснення митного оформлення товарів, крім документів, поданих разом з періодичною митною декларацією;
сплатити митні платежі, що справляються під час переміщення або у зв’язку з переміщенням товарів через митний кордон України.
Дія спеціальних санкцій, застосованих або поновлених після закінчення строку тимчасового зупинення до українського суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності та/або іноземного суб’єкта господарювання вiдповiдно до статтi 37 Закону України “Про зовнiшньоекономiчну діяльність” після вивезення товарів за межі митної території України або випуску їх згідно з пунктом 25 цього Положення, не поширюється на оформлення додаткової декларації на такі товари.

   27. Митний орган, що здійснив оформлення періодичної митної декларації, відмовляє у випуску товарів, що ввезені на митну територію України за періодичною митною декларацією, з наданням відмови у митному оформленні товарів, транспортних засобів комерційного призначення у разі невиконання декларантом або уповноваженою ним особою вимог пункту 26 цього Положення та/або закiнчення строку тимчасового припинення дiї спеціальної санкції чи застосування такої спеціальної санкції до українського суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності та/або іноземного суб’єкта господарювання — його контрагента.

   28. Митний орган у пункті пропуску через державний кордон України відмовляє у пропуску товарiв через митний кордон України за періодичною митною декларацією (крім товарів, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом або лiнiями електропередачі, та періодичних друкованих видань) протягом строку її дії з наданням картки відмови у митному оформленні товарів, транспортних засобів комерційного призначення у разі:
  невиконання декларантом або уповноваженою ним особою вимог частини четвертої статті 260 Митного кодексу України та пункту 26 цього Положення щодо товарів, що вивозяться за межі митної території України, за попередній місяць (відмітка про заборону пропуску товарів через митний кордон України у зв’язку з невиконанням вимог пункту 26 цього Положення вноситься до Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів України митним органом оформлення періодичної митної декларації);
  недотримання декларантом або уповноваженою ним особою вимог щодо застосування заходів тарифного і нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, діючих на день пропуску товарів, що вивозяться за межі митної території України, через митний кордон України;
  переміщення через митний кордон України за періодичною митною декларацією товарів у кількості більшій, ніж задекларована в цій періодичній митній декларації;
  закiнчення строку тимчасового припинення дiї спеціальної санкції вiдповiдно до статтi 37 Закону України “Про зовнiшньоекономiчну діяльність” чи застосування такої спеціальної санкції до українського суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності та/або іноземного суб’єкта господарювання — його контрагента;
  запровадження відповідно до законодавства режиму ліцензування або заборони експорту (імпорту) товарів, що переміщуються за періодичною митною декларацією.Тимчасова митна декларація

29. Декларування партії товарів, ввезених на митну територію України, або партії товарів, що вивозяться за межі митної території України, може бути здійснено з використанням тимчасової митної декларації за бажанням декларанта або уповноваженої ним особи у разі, коли декларант не володіє точними відомостями про характеристики товарів, необхідні для заповнення митної декларації у звичайному порядку, зокрема коли:
  точні відомості про код товару згідно з УКТЗЕД можуть бути встановлені після проведення їх дослідження;
  у процесі контролю правильності заявленого декларантом або уповноваженою ним особою коду товару згідно з УКТЗЕД виникають суперечності щодо тлумачення положень УКТЗЕД, розв’язання яких вимагає додаткової інформації, спеціальних знань, проведення досліджень тощо;
  відомості про кількісні характеристики товарів можуть бути встановлені після навантаження товарів на транспортний засіб або вивантаження товару з транспортного засобу;
  ціна товарів визначається за формулою.Підтвердження відомостей про експорт товарів
за межі митної території України

30. Для підтвердження експорту товарів за митною декларацією на паперовому носії декларант, який здійснив операцію з експорту товарів, або уповноважена ним особа звертається до митного органу, яким оформлено відповідну митну декларацію, із заявою довільної форми, до якої додається оригінал митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа (аркуші з позначенням “3/8” форми МД-2 та у разі використання інших відповідних аркушів цієї митної декларації (доповнення форми МД-6, додаткові аркуші форми МД-3 або специфікація форми МД-8 та аркуші коригування).
Кількість митних декларацій, щодо яких може бути подана одна заява, не обмежується.

   31. Заява реєструється митним органом у встановленому законодавством порядку та розглядається не більше п’яти робочих днів з дня її реєстрації.
Посадова особа митного органу за допомогою Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів України перевіряє наявність внесеної посадовою особою митного органу в пункті пропуску через державний кордон України інформації про пропуск задекларованих у цій митній декларації товарів за межі митної території України.
У разі наявності такої інформації на зворотному боці аркуша з позначенням “3/8” відповідної митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа посадовою особою митного органу робиться запис “Задекларовані в цій митній декларації товари вивезено за межі митної території України в повному обсязі” або “Задекларовані в цій митній декларації товари вивезено за межі митної території України в обсязі (зазначається обсяг)” та проставляється дата фактичного вивезення. Такий запис засвідчується підписом та особистою номерною печаткою посадової особи. Оформлена митна декларація повертається декларанту або уповноваженій ним особі.
На аркушах однієї митної декларації на паперовому носії може бути зроблено кілька записів щодо підтвердження фактичного вивезення товарів за межі митної території України з урахуванням дат фактичного вивезення задекларованих у цій декларації товарів.

   32. Для підтвердження експорту товарів за електронною митною декларацією без попереднього оформлення періодичної митної декларації спеціалізований митний орган не пізніше п’яти робочих днів після внесення посадовою особою митного органу в пункті пропуску через державний кордон України до Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів України відомостей про фактичне вивезення товарів за межі митної території України передає до відповідного органу державної податкової служби електронне повідомлення, засвідчене електронним цифровим підписом відповідальної посадової особи, із зазначенням, зокрема, номера митної декларації, номера товару в митній декларації, кількості товарів, вивезених за межі митної території України, та дати їх фактичного вивезення.
Після оформлення електронної додаткової декларації на товари, експортовані за межі митної території України на підставі періодичної митної декларації, здійснюється автоматизоване прикріплення відомостей про фактичне вивезення товарів за межі митної території України за цією періодичною митною декларацією, внесених до Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів України посадовою особою митного органу в пункті пропуску через державний кордон України, які не пізніше п’яти робочих днів після оформлення додаткової декларації надсилаються спеціалізованим митним органом до відповідного органу державної податкової служби шляхом передачі електронного повідомлення, засвідченого електронним цифровим підписом відповідальної посадової особи із зазначенням, зокрема, номера митної декларації, номера товару в митній декларації, кількості товарів, вивезених за межі митної території України, та дати їх фактичного вивезення.Порядок внесення змін до митної
декларації та її відкликання

33. За письмовим зверненням декларанта або уповноваженої ним особи та з дозволу митного органу вiдомостi, зазначенi в поданій митному органу митній декларації, можуть бути змінені, зокрема шляхом доповнення, або митна декларація може бути відкликана.
У заяві за формою згідно з додатком 3, підписаній декларантом або уповноваженою ним особою, зазначаються причини зміни або відкликання митної декларації. Якщо відповідні нові відомості або причини відкликання митної декларації підтверджуються документами, що не подавались під час декларування, до заяви додаються завірені в установленому порядку копії таких документів.
Дозвіл митного органу на зміну митної декларації, митне оформлення якої не завершено, надається посадовою особою митного органу, яка здійснює оформлення цієї митної декларації, в усній формі.

34. Не дозволяється:
  внесення змін до граф 1 (перший і другий підрозділи), 14, 37 (перший підрозділ) і 54 митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа;
  внесення змін або відкликання митної декларації у разі виявлення порушень митних правил щодо задекларованих у цій митній декларації товарів;
  внесення змін до митної декларації, якщо з поданих документів не випливає, що відомості, зазначені у цій митній декларації, необхідно змінювати;
  внесення змін або відкликання митної декларації після надання декларанту або уповноваженій ним особі митним органом, якому подана така митна декларація, інформації про призначення митним органом митного огляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення або перевірки документів на товари;
  внесення змін до митної декларації або її відкликання у разі відсутності документів, що підтверджують необхідність внесення таких змін або її відкликання;
  внесення змін до митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа з метою подання відомостей у випадках, коли Митним кодексом України передбачена необхідність подання з цією метою додаткової декларації.

   35. У разі виявлення за результатами документальної перевірки порушень законодавства України з питань державної митної справи за конкретною митною декларацією внесення змін до такої митної декларації, зокрема шляхом доповнення, дозволяється виключно після погашення декларантом суми узгодженого грошового зобов’язання, визначеного за результатами документальної перевірки.

   36. Зміни до митної декларації на паперовому носії, оформлення якої митним органом не завершене, вносяться до всіх аркушів цієї декларації шляхом перекреслення помилкових i зазначення правильних відомостей (або відомостей, якими доповнюється митна декларація) кульковою ручкою чорного, синього або фіолетового кольору.
Кожна зміна засвідчується підписом особи, яка подала митну декларацію, та скріплюється печаткою декларанта або уповноваженої ним особи. В електронній копії митної декларації на паперовому носії такі зміни відображаються посадовою особою митного органу, яка здійснює оформлення цієї митної декларації.
Внесення змін до поданої митному органу електронної митної декларації здійснюється шляхом її відкликання.
Заява декларанта або уповноваженої ним особи щодо відкликання електронної митної декларації надсилається декларантом митному органу у складі засвідченого електронним цифровим підписом електронного повідомлення.

   37. Після завершення митного оформлення зміни до митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа можуть вноситися шляхом:
  подання у випадках, визначених Митним кодексом України, декларантом або уповноваженою ним особою додаткової митної декларації та оформлення її митним органом;
  заповнення та оформлення митним органом аркуша коригування за формою згідно з додатком 4.
Внесення змін до митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа шляхом оформлення аркуша коригування здійснюється в порядку, що встановлюється Мінфіном. Після оформлення аркуша коригування його електронний примірник засвідчується електронним цифровим підписом посадової особи митного органу, вноситься до локальних баз даних митного органу і Єдиної автоматизованої системи митних органів України посадовою особою митного органу, що його оформила, та передається спеціалізованим митним органом до відповідного органу державної податкової служби згідно з пунктом 32 цього Положення.
Оформлений митним органом аркуш коригування є невід’ємною частиною відповідної митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа. Аркуш коригування заповнюється та оформлюється митним органом у разі:
  отримання митним органом інформації про перерахування декларантом до державного бюджету митних платежів у вигляді доплати або підтвердження Казначейством факту повернення з державного бюджету коштів після закінчення митного оформлення;
  необхідності відображення за письмовим зверненням декларанта або уповноваженої ним особи відомостей про товари, що стали відомі після закінчення митного оформлення товарів, не пов’язаних з перерахуванням сум митних платежів за митною декларацією на бланку єдиного адміністративного документа.
Електронні копії аркушів коригування зберігаються в локальних базах даних митних органів та Єдиній автоматизованій системі митних органів України окремо від електронних копій відповідних митних декларацій (електронних митних декларацій), без внесення змін до таких електронних копій митних декларацій (електронних митних декларацій).

   38. Декларант або уповноважена ним особа може змінити заявлений у попередній митній декларації митний режим товарів, що ввозяться на митну територію України, шляхом подання митному органу додаткової декларації з іншим заявленим митним режимом, до інформування декларанта або уповноваженої ним особи митним органом, яким оформлена така попередня митна декларація, про намір здійснити митний огляд товарів, транспортних засобів комерційного призначення.Порядок визнання митних декларацій недійсними

39. Визнання митної декларації недійсною здійснюється митним органом, яким її оформлено.

   40. Після визнання митної декларації недійсною товари, задекларовані в цій митній декларації, вважаються такими, що не були випущені в заявлений митний режим.
Повідомлення про визнання недійсною митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа засвідчується електронним цифровим підписом посадової особи митного органу, що його оформила, вноситься цією посадовою особою до локальних баз даних митного органу і Єдиної автоматизованої системи митних органів України та передається спеціалізованим митним органом до відповідного органу державної податкової служби згідно з пунктом 32 цього Положення.

   41. Визнання митної декларації недійсною здійснюється посадовими особами митного органу шляхом внесення відповідних записів та відміток до митної декларації на паперовому носії та її електронної копії або до електронної митної декларації.

   42. Зменшення визначеного частиною шостою статті 269 Митного кодексу України строку визнання недійсною митної декларації здійснюється за письмовим зверненням декларанта або уповноваженої ним особи.
Товари, оформлені за митною декларацією, що визнається недійсною, пред’являються митному органу за їх місцезнаходженням для проведення митного огляду, за результатами проведення якого складається відповідний акт.

   43. Якщо переміщення товарів через митний кордон України за періодичною або попередньою митною декларацією не здійснювалося, за письмовим зверненням декларанта або уповноваженої ним особи така декларація визнається недійсною без проведення митного огляду товарів, задекларованих у цій декларації.

   44. У разі коли частина задекларованих у митній декларації товарів була переміщена через митний кордон України, така митна декларація не визнається недійсною.

___________________ПОЛОЖЕННЯ про митні декларації. Стор.1. > ПОЛОЖЕННЯ про митні декларації. Стор.2. > ПОЛОЖЕННЯ про митні декларації. Стор.3.Время работы
ПН - ПТ с 9:00 до 18:00
СБ с 10:00 до 16:00
Вс: выходной


© 2008-2018

 

Телефоны отдела:
+38 095 5758851 (Водафон)
+38 095 4057222 (Водафон)
brokblanki@ukr.net

Яндекс.Метрика