Таможенно-брокерские услуги. Самокопирующиеся бланки.

Услуги таможенного брокера в Полтавском регионе:

полное таможенное оформление экспортно-импортных грузов, предварительное консультирование по вопросам, касающимся таможенного законодательства, оказание информационных услуг в области таможенного законодательства и ВЭД, есть в наличии все формы бланков, необходимые на таможне, а также помощь в заполнении всех видов таможенных документов.

Телефоны отдела:
+38 095 5758851 (Водафон)
+38 095 4057222 (Водафон)
brokblanki@ukr.net

Главная > Законы > Новые формы ГТД, ...; >ПОЛОЖЕННЯ про митні декларації. Стор.1.ПОЛОЖЕННЯ
про митні декларації
Стор.1.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2012 р. № 450Загальні питання

1. Це Положення визначає вимоги до оформлення і використання митних декларацій, на підставі яких декларуються товари, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України підприємствами, та інші товари, що відповідно до законодавства України декларуються шляхом поданням митної декларації, передбаченої для підприємств, а також порядок внесення змін до митних декларацій, їх відкликання та визнання недійсними.

У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному у Митному кодексі України.Форми письмового декларування

2. Товари декларуються шляхом подання митному органу:
  митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа;
  або митної декларації М-16;
  або письмової заяви за формою згідно з додатком 1;
  або митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності;
  або іншого документа, що відповідно до законодавства може використовуватись замість митної декларації.

   3. Митна декларація на бланку єдиного адміністративного документа для декларування товарів (крім тих, що пересилаються через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях), що переміщуються через митний кордон України декларантами (крім громадян), заповнюється на:
  товари, митна вартість яких перевищує суму, еквівалентну 100 євро;
  товари, які підлягають державному експортному контролю та поміщення яких через митний кордон України згідно із законодавством потребує надання відповідного дозволу чи висновку;
  товари, які ввозяться на митну територію України і підлягають державній реєстрації відповідно до законодавства;
  товари, які поміщуються в митні режими митного складу, вільної митної зони, безмитної торгівлі та після перебування у таких митних режимах поміщуються в інші митні режими.

   4. Декларування товарів з використанням замість митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа іншого документа може здійснюватись у випадках, передбачених Митним кодексом України та укладеними в установленому законом порядку міжнародними договорами України.

   5. Товари (крім тих, що пересилаються через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях), що переміщуються через митний кордон України декларантами (крім громадян), на які не заповнюється митна декларація на бланку єдиного адміністративного документа та які не можуть декларуватись за іншим документом, декларуються шляхом подання митному органу письмової заяви за формою згідно з додатком 1. Така заява може подаватись митному органу на паперовому носії або як електронний документ з урахуванням вимог пунктів 12 і 13 цього Положення.

   6. Товари, що пересилаються через митний кордон України в міжнародних поштових відправленнях, декларуються шляхом подання митному органу:

1) митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа у разі:
  надходження на адресу декларанта (крім громадянина) в одній депеші від одного відправника товарів, сумарна фактурна вартість яких є об’єктом оподаткування митними платежами;
  або пересилання декларантом (крім громадянина) товарів, митна вартість яких перевищує суму, еквівалентну 100 євро;
  або надходження на адресу громадянина в одній депеші від одного відправника товарів, сумарна фактурна вартість яких перевищує суму, еквівалентну 10 000 євро;
  або пересилання громадянином товарів, сумарна фактурна вартість яких перевищує суму, еквівалентну 10 000 євро;

2) або у випадках, не зазначених у підпункті 1 цього пункту, — уніфікованих міжнародних документів, форми яких установлені актами Всесвітнього поштового союзу, а саме:
  митної декларації CN 23, використання якої обов’язкове під час пересилання посилок, міжнародних згрупованих поштових відправлень з позначкою “Консигнація” і
відправлень “EMS” та можливе у разі пересилання відправлень з оголошеною цінністю;
  або митної декларації CN 22, використання якої обов’язкове під час пересилання дрібних пакетів, мішків “М” і відправлень “EMS” з вкладенням письмової кореспонденції та можливе у разі пересилання бандеролей.

   7. Товари, що пересилаються через митний кордон України у міжнародних експрес-відправленнях, декларуються шляхом подання митному органу:

1) митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа:
  у разі надходження на адресу декларанта (крім громадянина) товарів, сумарна фактурна вартість яких є об’єктом оподаткування митними платежами;
  або у разі пересилання декларантом (крім громадянина) товарів, митна вартість яких перевищує суму, еквівалентну 100 євро;
  або у разі надходження на адресу громадянина товарів, сумарна фактурна вартість яких перевищує суму, еквівалентну 10 000 євро;
  або у разі пересилання громадянином товарів, сумарна фактурна вартість яких перевищує суму, еквівалентну 10 000 євро;

2) або у випадках, не зазначених у підпункті 1 цього пункту, — митної декларації М-16:
  у разі надходження на адресу громадянина товарів, сумарна фактурна вартість яких перевищує суму, що не є об’єктом оподаткування митними платежами, але не перевищує суму, еквівалентну 10 000 євро;
  у разі пересилання громадянином товарів, які є об’єктом оподаткування вивізним митом, та/або якщо відповідно до закону державними органами видаються документи, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення таких товарів;

3) або письмової заяви за формою згідно з додатком 1 у разі пересилання декларантом (крім громадянина) товарів, митна вартість яких не перевищує суму, еквівалентну 100 євро.

   8. Під час переміщення (пересилання) товарів через митний кордон України громадянами митна декларація на бланку єдиного адміністративного документа заповнюється у разі, коли такі товари відповідно до Митного кодексу України та цього Положення декларуються з поданням митної декларації, передбаченої законодавством України для підприємств, а також для декларування товарів (у тому числі транспортних засобів особистого користування), що ввозяться на митну територію України і підлягають державній реєстрації відповідно до законодавства.
Для письмового декларування громадянами особистих речей, інших товарів для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності (крім передбачених в абзаці першому цього пункту), використовується митна декларація, зазначена в абзаці п’ятому пункту 2 цього Порядку.

   9. Митна декларація на бланку єдиного адміністративного документа та митна декларація М-16 виготовляються типографським способом або за допомогою комп’ютера.

   10. Митна декларація на бланку єдиного адміністративного документа заповнюється державною мовою за допомогою комп’ютера.
Митна декларація М-16 заповнюється державною мовою від руки або за допомогою комп’ютера.
Якщо оригінальне написання прізвища, імені та по батькові (за наявності) осіб, власних назв і адрес підприємств — нерезидентів, торговельних марок, моделей, артикулів тощо виконується іноземною мовою, яка використовує латинський алфавіт, у митних деклараціях такі відомості зазначаються латинськими літерами.

   11. Митна декларація на бланку єдиного адміністративного документа подається разом з її електронною копією. Інформація, внесена декларантом до електронної копії митної декларації, повинна відповідати інформації, внесеній декларантом до оригіналу на паперовому носії, за винятком тієї інформації, яка в установленому порядку вноситься тільки до електронної копії.

   12. Електронна митна декларація складається з полів електронного документа, що відповідають формам митних декларацій на паперовому носії, та засвідчується електронним цифровим підписом особи, яка її склала.

   13. Формат електронної копії митної декларації на паперовому носії, електронної митної декларації, інших електронних документів, необхідних для здійснення митного контролю та оформлення, кодування символів, засоби пересилання визначаються Держмитслужбою з оприлюдненням вiдповiдної iнформацiї на веб-сайтi Держмитслужби.Оформлення митної декларації на бланку
єдиного адміністративного документа

14. Бланки єдиного адміністративного документа використовуються для оформлення митних декларацій (митної декларації, заповненої у звичайному порядку, попередньої, тимчасової, періодичної та додаткової митних декларацій), передбачених статтями 258—261 Митного кодексу України.
Митна декларація на бланку єдиного адмiнiстративного документа заповнюється з використанням форми МД-2, до якої у разі потреби можуть додаватися доповнення форми МД-6 та додаткові аркуші форми МД-3 або специфікація форми МД-8.
В одній митній декларації на бланку єдиного адмiнiстративного документа може бути задекларовано не більш як 999 товарів.
Додаткові аркушi форми МД-3, доповнення форми МД-6 та специфікації форми МД-8 у разі їх застосування є невід’ємною частиною митної декларації на бланку єдиного адмiнiстративного документа форми МД-2.
На додаткових аркушах форми МД-3 зазначаються вiдомостi про:
  товари, що мають рiзнi коди згiдно з УКТЗЕД;
  товари з однаковим кодом згiдно з УКТЗЕД, якi мають рiзнi данi (країну походження, ознаки та характеристики, що впливають на застосування ставок ввiзного (вивiзного), особливих видiв мита, акцизного податку, податку на додану вартiсть);
  інші товари у випадках, визначених Мінфіном.
Замість додаткових аркушів форми МД-3 у випадках, визначених Мінфіном, дозволяється застосування специфікації форми МД-8.
Доповнення форми МД-6 використовується у разі, коли в будь-якій графі форми МД-2, МД-3 або МД-8 митної декларації на паперовому носії не вистачає мiсця для внесення необхідних вiдомостей декларантом або для проставлення службових вiдмiток чи внесення вiдомостей посадовою особою митного органу.
Порядок розподiлу аркушiв митної декларації на бланку єдиного адмiнiстративного документа на паперовому носiї визначається Мінфіном.

   15. Під час здійснення митного оформлення товарів із застосуванням митних декларацій на бланку єдиного адмiнiстративного документа факт виконання окремих митних формальностей підтверджується шляхом внесення посадовою особою митного органу, яка виконала таку формальність, за допомогою автоматизованої системи митного оформлення відповідної відмітки до електронної митної декларації або електронної копії митної декларації, поданої на паперовому носії.

   16. Митна декларація на паперовому носiї вважається оформленою за наявностi на всiх її аркушах вiдбитка особистої номерної печатки посадової особи митного органу, яка завершила митне оформлення.
Електронна митна декларація вважається оформленою за наявностi внесеної до неї посадовою особою митного органу, яка завершила митне оформлення, за допомогою автоматизованої системи митного оформлення вiдмiтки про завершення митного оформлення та засвідчення такої декларації електронним цифровим підписом посадової особи митного органу, яка завершила митне оформлення. Оформлена електронна митна декларація за допомогою автоматизованої системи митного оформлення перетворюється у вiзуальну форму, придатну для сприйняття її змісту людиною, у форматi, що унеможливлює у подальшому внесення змін до неї, засвідчується електронним цифровим пiдписом посадової особи митного органу, яка завершила митне оформлення, та надсилається декларанту або уповноваженій ним особі.

   17. Митна декларація на бланку єдиного адміністративного документа заповнюється на партію товарів, що переміщуються через митний кордон України на підставі одного зовнішньоекономічного договору (контракту) або іншого документа, що використовується в міжнародній практиці замість зовнішньоекономічного договору (контракту), та поміщується у визначений митний режим.

   18. У разі наявності в партії товарів, що можуть декларуватись з поданням замість митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа іншого документа, декларування таких товарів здійснюється з поданням такого іншого документа.

   19. Партією товарів вважаються:
  товари, що переміщуються через митний кордон України від одного відправника на адресу одного одержувача за одним товарно-транспортним документом на перевезення;
  товари, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом або лініями електропередачі протягом одного календарного місяця;
  товари, що пересилаються на митну територію України від одного відправника на адресу одного одержувача в міжнародних поштових відправленнях в одній депеші;
  товари, що пересилаються на митну територію України в міжнародних експрес-відправленнях протягом однієї доби, незалежно від кількості товарно-транспортних документів на перевезення;
  товари, що переміщуються через митний кордон України одним громадянином в ручній поклажі у пасажирському відділенні (салоні) транспортного засобу, яким прямує такий громадянин, або супроводжуваному (несупроводжуваному) багажі.

   20. За бажанням декларанта або уповноваженої ним особи одна митна декларація на бланку єдиного адміністративного документа може бути заповнена на кілька партій товарів, що вивозяться за межі митної території України залізничним транспортом та відправляються від одного відправника на адресу одного одержувача або переміщуються транзитом від одного відправника на адресу одного одержувача та відправляються з однієї прикордонної передавальної станції за місцем ввезення на митну територію України, за умови, що такі товари переміщуються через митний кордон України на підставі одного зовнішньоекономічного договору (контракту) або іншого документа, який використовується в міжнародній практиці замість зовнішньоекономічного договору (контракту), поміщуються у визначений митний режим, одночасно пред’являються митному органу, яким здійснюється їх митне оформлення, та за наявності можливості заповнення відповідно до встановленого порядку спільних для всіх задекларованих товарів граф митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа. За бажанням декларанта або уповноваженої ним особи товари, що ввозяться на митну територію України у складі однієї партії, можуть декларуватись за кількома митними деклараціями за умови, що таке розділення не впливає на ставки митних платежів та митні декларації подаються на всі товари у складі цієї партії незалежно від їх вартості.
Одна митна декларація на кiлька партiй товарiв або кiлька митних декларацій на одну партiю товарiв можуть складатись у випадках, визначених Мінфіном.
Особливості виконання митних формальностей під час здійснення митного оформлення товарiв, що перемiщуються через митний кордон України в розібраному чи незібраному стані декількома партіями протягом певного строку (комплектних об’єктів), визначаються Мінфіном.ПОЛОЖЕННЯ про митні декларації. Стор.1. > ПОЛОЖЕННЯ про митні декларації. Стор.2. > ПОЛОЖЕННЯ про митні декларації. Стор.3.Время работы
ПН - ПТ с 9:00 до 18:00
СБ с 10:00 до 16:00
Вс: выходной


© 2008-2018

 

Телефоны отдела:
+38 095 5758851 (Водафон)
+38 095 4057222 (Водафон)
brokblanki@ukr.net

Яндекс.Метрика